Omsorgstenestene vert gjevne til funksjonshemma personar som bur i eigen bustad eller i andre kommunale omsorgsbustader. 

Vedtak 
Det er Tenestekontoret som fattar vedtak om bruk av Kåsa bu- og avlastning sine omsorgstenester.