Mange av brukarane er faste over fleire år, medan andre nyttar tenesta i ein kort periode. 

Det vert gjort vedtak på all hjelp som vert gjeven.

Vedtak om heimehjelp
Det er Tenestekontoret som fattar vedtak om bruk av heimehjelp.