Avdelingar

 • Somatisk avdeling med 10 enkeltrom og 4 leilegheitar
 • Skjerma avdeling med 6 enkeltrom for demensomsorg
 • Heimesjukepleie og heimehjelp
 • Serviceavdeling

Omsorgssenteret har ei serviceavdeling og her har dei tilsette ansvar for matlaging, reinhald og vask av tøy.

Målsetting

Kvar avdeling har si eiga målsetting, men har felles mål om at alle bebuarar skal oppleve tryggleik og livskvalitet.

Det viktigaste er likevel årsaken og målet med opphaldet ditt. Målet vert utarbeidd i samarbeid med deg og dine pårørande. Du får plass på den avdelinga som er mest i samsvar med dine behov.

Primærkontakt

Du vil få oppnemnt ein primærkontakt som har eit særskild ansvar for å ivaretake deg på ein god måte. Elles vil du få hjelp av fleire tilsette medan du er på omsorgssenteret.

Måltid

 • Frukost frå kl. 08.45
 • Lunsj kl. 12.30
 • Middag kl. 15.30
 • Kveldsmat frå kl. 19.00
 • Laurdag og sundag er det middag kl. 13 og kaffeservering kl. 16.

Kvar avdeling har matservering i stove eller på kjøkken. Ettermiddagskaffen serveres på dei ulike avdelingane.

Anna nyttig informasjon

Eige rom
Alle rom er definert som enkeltrom. Du må likevel vere innstilt på at du må bytte rom og/eller avdeling under opphaldet i samsvar med dine aktuelle behov.

Klede
Alle bebuarar nyttar privat tøy. Dette må vere merka med namn.

Møblar og inventar
Det er ynskjeleg at du set ditt personlege preg på rommet med både møblar og bilete om du skal bu her over tid. 

Det er uttak for TV på alle rom.

Verdisaker
Det er ikkje låsbare skåp på romma. Oppbevaring av pengar og smykke blir difor på eige ansvar. 

Telefon
Dersom du ynskjer telefon på rommet må det tingast via televerket. Betaling etter televerket sine satsar.

Besøk
Du kan ta imot besøk når du ynskjer. Det er god plass på romma, men besøkande er også velkomne til å vere i fellesareala og deltake ved ettermiddagskaffen i stovene.

Legeteneste
Kommunen har tilsynslege som har legevisitt på omsorgsenteret ei gong i veka. Lege kan også tilkallast utanom dette ved behov. Institusjonen dekker eigenandel.
Dersom du ynskjer å nytte annan lege må du betale omkostningane sjølv.

Fysioterapeut
Det er fysioterapeut ved omsorgssenteret ved behov.

Tannlege
Alle som er innlagt på sjukeheimen har rett til gratis tannbehandling i den offentlege tannhelsetenesta.

Kulturprogram og aktivitet

 • Andakt kvar veke.
 • Høgtlesing ( leseombod ) annakvar veke.
 • Nissedal Helselag besøker omsorgssenteret regelmessig i avtale med aktivitøren.
 • Telemarkskonsertar held konsert vår og haust.
 • Det er oppslagstavle i avdelingane der vi orienterer om ulike aktiviteter / besøk.
 • Kvar ettermiddag er det kaffestund. Enkelte dager er det kulturelle innslag av ulik slag under denne samlinga.

Personellet ynskjer deg alt godt for opphaldet her.