Ein omsorgsbustad er ein bustad som er tilpassa rørslehemma og lagt til rette slik at bebuaren skal kunne ta imot heildøgns omsorg etter behov. Bustaden er bebuaren sin eigen heim. Bebuaren betalar husleige og mottek heimetenester på same vilkår som for andre heimebuande.

Vi har omsorgsbustader ved Nissedal omsorgssenter og Kåsa bu- og avlasting.

Omsorgsbustadar:

  • Omsorgssenteret
  • Kåsa B, C, D
  • Kåsa bustad E
  • Kåsa bustad A