Foreldrebetaling pr. mnd for 1. -2. kasseBeløp
0 - 12 timar0
12 - 20 timar480
Kjøp av enkeltdagar (t.d. dagar fram til skulestart og etter skuleslutt)215
Foreldrebetaling pr. mnd for 3.-4. klasseBeløp
0 - 3 timar pr. veke430
4 - 6 timar pr. veke705
7 - 12 timar pr. veke1 030
13 - 20 timar pr. veke1 510
Kjøp av enkeltdagar (t.d. dagar fram til skulestart og etter skuleslutt)215

Det kostar kr 192 for full sfo-plass pr. mnd for mat i sfo. 

Søskenmoderasjon

Det er 30% søskenmoderasjon for fyrste søsken og 50% for andre søsken (born nr. 3).

Du treng ikkje å søkje om syskenmoderasjon. Vi har oversikt i vårt datasystem for å kunne fakturere med prisreduksjon for sysken. Ved kombinasjon av barn i både SFO og barnehage, vil moderasjon alltid byrje i barnehage.

Eksempel kombinasjon barnehage og SFO:
Full pris for barn 1 i barnehage.
30% moderasjon for barn nr. 2 i SFO eller barnehage.
Vidare 50% moderasjon for andre sysken.

Redusert foreldrebetaling

Redusert foreldrebetaling pr. mnd Beløp
0 - 3 timar pr. veke 175
4 - 6 timar pr. veke 235
7 - 12 timar pr. veke 310
13 - 20 timar pr. veke 400
Kjøp av enkeltdagar (t.d. dagar fram til skulestart og etter skuleslutt)

50

Frå 01.08.20 har regjeringa innført ei eiga ordning for foreldre med barn i 1. og 2. klasse. Denne ordninga vel kommune at skal gjelde for 1.-4. klasse. Desse skal maksimalt betale 6% av inntekta si til SFO. Nissedal kommune har allereie så gode moderasjonsordningar at dei er godt innanfor med desse. Dersom du likevel meiner at du betalar meir enn 6% av hushaldninga si samla inntekt til SFO, må du ta kontakt.

Regjeringa har samtidig innført gratis SFO for elevar i 5.-7. klasse med særskilte behov. Bestemmelsen viser til opplæringslovas § 13-7, og «særskilte behov» skal forstås som funskjonshemma. 

Slik søkjer du:

Søknad om redusert foreldrebetaling sender du via Visma sitt elektronisk søknadsskjema.
Du må betale full pris for SFO-plassen fram til søknaden er godkjent. Dersom du søker seinare i året vil eit eventuelt vedtak gjelde frå den månaden kommunen har motteke søknaden. 

Søkjer må dokumentere husstandens samla bruttoinntekt ved å sende inn siste års sjølvmelding. Dersom sjølvmeldinga ikkje viser den reelle årsløna kan de sende inn ut i frå aktuell situasjon:

For arbeidstakarar

  • kopi av siste månads lønsslipp eller
  • ved nytt arbeidsforhold: kopi av arbeidskontrakt der løn kjem fram
  • ved permisjon utan løn, må ein dokumentere dette.

For sjølvstendig næringsdrivande:

  • stadfesting frå regnskapsførar/revisor på forventa inntekt
  • kopi av siste næringsoppgåve

For arbeidsledige

  • kopi av siste utbetaling frå NAV

For heimeverande

  • ingen krav til inntektsdokumentasjon ut over sjølvmelding

For studentar

  • kopi av studentbevis eller stadfesting av studie


NB!
SFO-tilbod gjeld automatisk frå søknadstidspunkt til og med 4. klasse med mindre ein gjer endringar eller seier opp plassen.

Eventuelt vedtak for redusert foreldrebetaling gjeld for 1 år av gongen.

Dersom inntekt i familien blir endra i løpet av året, må kommunen få tilsendt oppdatert dokumentasjon på den nye inntekta.