Om SFO

SFO er eit omsorgs- og fritidstilbod utanom den vanlege skuledagen, der leksehjelp, leik og sosial læring er viktige element. God og sunn mat som gjev god helse blir servert på alle SFO avdelingane. 

SFO er primært eit tilbod til barn i 1.-4. klasse, men føresette til elevar i 5.-7. klasse kan søkje om opptak. Barn med særskilte behov har rett til plass til og med 7. klasse.

Alle grunnskulane i Nissedal kommune tilbyr skulefritidsordning (SFO). Rektor er SFO -leiar på SFO ved sin skule.

SFO følgjer skuleruta og held ope dei 190 dagane det er skule. Ferie- SFO blir tilboden i Treungen dersom fem eller fleire elevar tingar plass.

I jole- og påskeferiar er SFO alltid stengt. 

Talet på vaksne er avhengig av talet på born i ordninga. Vedtektene seier at det skal vere 1 vaksen per 11-13 born.

Syskenmoderasjon på SFO og/eller barnehage

Dersom ein SFO-elev eller eit barnehagebarn har sysken som går i barnehage og/eller SFO vil det automatisk føre til prisreduksjon (syskenmoderasjon). Reduksjonen for det andre barnet er 30%, og for det tredje barnet og oppover er 50%. Reduksjonen gjeld uavhengig om barnet er på SFO eller i barnehage.
Du treng ikkje å søkje om syskenmoderasjon. Vi har oversikt i vårt datasystem for å kunne fakturere med prisreduksjon for sysken. Ved kombinasjon av barn i både SFO og barnehage, vil moderasjon alltid byrje i barnehage.

Eksempel kombinasjon barnehage og SFO:
Full pris for barn 1 i barnehage.
30% moderasjon for barn nr. 2 i SFO eller barnehage.
Vidare 50% moderasjon for andre sysken.

 

Redusert foreldrebetaling

Frå og med skuleåret 2019/2020 kan familiar/husstand med samla inntekt lågare enn 548 000 søke om redusert foreldrebetaling.

For redusert foreldrebetaling gjeld fylgjande satsar i Nissedal kommune pr. 01.08.2019:

 • 0 - 3 veketimar: Kr 177,-
 • 4 - 6 veketimar: Kr 235,-
 • 7 - 12 veketimar: Kr 310,-
 • 13 - 20 veketimar: Kr 400,-
 • Kjøp av enkeltdagar: Kr 50,-

Slik søkjer du:
Søknad om redusert foreldrebetaling sender du via elektronisk søknadsskjema, sjå skjema lenger ned på sida .

Dersom du søker før 20.10.2019 vil søknaden ha tilbakeverkande kraft frå og med 01.08.2019.

Du må betale full pris for SFO-plassen fram til søknaden er godkjent. Dersom du søker seinare i året vil eit eventuelt vedtak gjelde frå den månaden kommunen har motteke søknaden. Etter 20.10.19 vil ikkje redusert foreldrebetaling på SFO ha tilbakeverkande kraft.

Søkjer må dokumentere husstandens samla bruttoinntekt ved å sende inn siste års sjølvmelding. Dersom sjølvmeldinga ikkje viser den reelle årsløna kan de sende inn ut i frå aktuell situasjon:

For arbeidstakarar

 • kopi av siste månads lønsslipp eller
 • ved nytt arbeidsforhold: kopi av arbeidskontrakt der løn kjem fram
 • ved permisjon utan løn, må ein dokumentere dette.

For sjølvstendig næringsdrivande:

 • stadfesting frå regnskapsførar/revisor på forventa inntekt
 • kopi av siste næringsoppgåve

For arbeidsledige

 • kopi av siste utbetaling frå NAV

For heimeverande

 • ingen krav til inntektsdokumentasjon ut over sjølvmelding

For studentar

 • kopi av studentbevis eller stadfesting av studie


NB!
SFO-tilbod gjeld automatisk frå søknadstidspunkt til og med 4. klasse med mindre ein gjer endringar eller seier opp plassen.

Eventuelt vedtak for redusert foreldrebetaling gjeld for 1 år av gongen.

Dersom inntekt i familien blir endra i løpet av året, må kommunen få tilsendt oppdatert dokumentasjon på den nye inntekta.