Om SFO

Skulefritidsordninga (SFO) er eit omsorgs- og fritidstilbod utanom den vanlege skuledagen, der leksehjelp, leik og sosial læring er viktige element. God og sunn mat som gjev god helse blir servert på SFO avdelingane. 

I august 2021 kom rammeplanen for SFO, og ut ifrå den er det utarbeida ein årsplan for SFO. På Felle og Fjone er det felles årsplan for barnehage og SFO. Den blir godkjent av SU kvar haust. I tillegg får heimane som nyttar seg av SFO tilbodet høve til å kome med innspel. 

SFO er primært eit tilbod til barn i 1.-4. klasse, men føresette til elevar i 5.-7. klasse kan søkje om opptak. Barn med særskilte behov har rett til plass til og med 7. klasse.

Grunnskulane i Nissedal kommune tilbyr SFO, samt ved Felle og Fjone barnehage. Rektor/ styrar er SFO–leiar.

Talet på vaksne er avhengig av talet på born i ordninga. Vedtektene seier at det skal vere 1 vaksen per 11-13 born.

For å søkje eller endre plass finn dykk elektronisk søknadsskjema her:

https://skole.visma.com/nissedal/Account/Login?returnUrl=%2Fnissedal

Vedtekter SFO
Her kan du laste ned vedtekter for SFO

Opningstider SFO

SFO følgjer skuleruta og held ope dei 190 dagane det er skule. 

I jole- og påskeferiar er SFO alltid stengt. 

SFO Tveit:
Måndag, tysdag, onsdag, torsdag og fredag kl. 07.30 – 08.30
Måndag, tysdag, torsdag kl. 14.15 - 16.30
Onsdag kl. 12.30 – 16.30
Fredag kl. 13.45 – 16.30

SFO Kyrkjebygda:
Morgon alle dagar kl. 7.30-8.10
Ettermiddag måndag, tysdag, torsdag og fredag og kl. 13.50-16.30
Onsdag kl. 13.00-16.30.

På Fjone er SFO i barnehagen. 
Måndag, tysdag, torsdag og fredag er det sfo på morgonen frå kl. 07.15 til bussen gjeng ca 08.00. 
På ettermiddagane er det sfo frå kl. 15.00 til 16.45. Onsdag er det sfo frå kl. 13.10-16.45. På onsdagane får barna mat på ettermiddagen.

På Felle er SFO i barnehagen. 
Måndag til fredag  er det sfo på morgonen frå kl. 07.00 til bussen gjeng ca 07.50. På ettermiddagane er det sfo frå ca. kl. 15.00 til 16.30.
Onsdag er det sfo frå kl. 13.15- 16.30. På onsdagane får barna mat på ettermiddagen.

Felles for barna i SFO alle dagar:

Ha med nisteboks til frukost

SFO tilbod i feriar: 
Har dykk behov for SFO i haust, vinter eller sommarferie kan dykk nytte tilbodet ved Tveit småskule.
Meld elevane på i god tid.

Syskenmoderasjon på SFO og/eller barnehage

Dersom ein SFO-elev eller eit barnehagebarn har sysken som går i barnehage og/eller SFO vil det automatisk føre til prisreduksjon (syskenmoderasjon). Reduksjonen for det andre barnet er 30%, og for det tredje barnet og oppover er 50%. Reduksjonen gjeld uavhengig om barnet er på SFO eller i barnehage.
Du treng ikkje å søkje om syskenmoderasjon. Vi har oversikt i vårt datasystem for å kunne fakturere med prisreduksjon for sysken. Ved kombinasjon av barn i både SFO og barnehage, vil moderasjon alltid byrje i barnehage.

Eksempel kombinasjon barnehage og SFO:
Full pris for barn 1 i barnehage.
30% moderasjon for barn nr. 2 i SFO eller barnehage.
Vidare 50% moderasjon for andre sysken.

 

Redusert foreldrebetaling

Frå og med skuleåret 2019/2020 kan familiar/husstand med samla inntekt lågare enn 548 000 søke om redusert foreldrebetaling.

For redusert foreldrebetaling gjeld fylgjande satsar i Nissedal kommune pr. 01.08.2019:

 • 0 - 3 veketimar: Kr 177
 • 4 - 6 veketimar: Kr 235
 • 7 - 12 veketimar: Kr 310
 • 13 - 20 veketimar: Kr 400
 • Kjøp av enkeltdagar: Kr 50

Frå 01.08.20 har regjeringa innført ei eiga ordning for foreldre med barn i 1. og 2. klasse. Denne ordninga vel kommune at skal gjelde for 1.-4. klasse. Desse skal maksimalt betale 6% av inntekta si til SFO. Nissedal kommune har allereie så gode moderasjonsordningar at dei er godt innanfor med desse. Dersom du likevel meiner at du betalar meir enn 6% av hushaldninga si samla inntekt til SFO, må du ta kontakt.

Regjeringa har samtidig innført gratis SFO for elevar i 5.-7. klasse med særskilte behov. Bestemmelsen viser til opplæringslovas § 13-7, og «særskilte behov» skal forstås som funskjonshemma. 

Slik søkjer du:

Søknad om redusert foreldrebetaling sender du via Visma sitt elektronisk søknadsskjema.
Du må betale full pris for SFO-plassen fram til søknaden er godkjent. Dersom du søker seinare i året vil eit eventuelt vedtak gjelde frå den månaden kommunen har motteke søknaden. 

Søkjer må dokumentere husstandens samla bruttoinntekt ved å sende inn siste års sjølvmelding. Dersom sjølvmeldinga ikkje viser den reelle årsløna kan de sende inn ut i frå aktuell situasjon:

For arbeidstakarar

 • kopi av siste månads lønsslipp eller
 • ved nytt arbeidsforhold: kopi av arbeidskontrakt der løn kjem fram
 • ved permisjon utan løn, må ein dokumentere dette.

For sjølvstendig næringsdrivande:

 • stadfesting frå regnskapsførar/revisor på forventa inntekt
 • kopi av siste næringsoppgåve

For arbeidsledige

 • kopi av siste utbetaling frå NAV

For heimeverande

 • ingen krav til inntektsdokumentasjon ut over sjølvmelding

For studentar

 • kopi av studentbevis eller stadfesting av studie


NB!
SFO-tilbod gjeld automatisk frå søknadstidspunkt til og med 4. klasse med mindre ein gjer endringar eller seier opp plassen.

Eventuelt vedtak for redusert foreldrebetaling gjeld for 1 år av gongen.

Dersom inntekt i familien blir endra i løpet av året, må kommunen få tilsendt oppdatert dokumentasjon på den nye inntekta.