Om skulen

Kyrkjebygda oppvekstsenter er ei oppveksteining med skule, sfo og barnehage i same bygning, og vi har felles leikeområde.

Skulen ligg i Kyrkjebygda sentrum. Frå skuleområdet er det fantastisk utsikt utover vatnet og Fjonesida.

Skulen har eit flott skuleområde med fotballbane, Petterpulsløype, sandvolleyballbane, skatepark, aktivitetspark og ballbinge. På vinterstid blir det køyrt opp ei skiløype på 500 meter i skulegarden. 

Skulen nyttar seg også av nærområda som mellom anna Framnesbukta, Torgrimsfjell, Hildabu og Vikodden.

 

Undervisningspersonale

Rektor Even Holskar
Lærar Kari-Anne Nordbø
Lærar Bent Arve Brattås
Lærar Anne-Nora Oma Dahle
Lærar Tone Straand
Lærar Jannicke Lomheim
Lærar Kristine Bergsland
SFO-assistent Torgunn Hovland Tveit
SFO-assistent Ann Karin Fossli

Skuleveka

Skuleveka for 1.-7. klasse, måndag, tysdag, torsdag og fredag

Kl. 08.20-09.50 1. og 2. time 
Kl. 09.50-10.00 Pause 
Kl. 10.00-10.45 3. time
Kl. 10.45-11.30 Mat og storefri
Kl. 11.30-13.00 4. og 5. time 
Kl. 13.00-13.05 Undervisningsfri
Kl. 13.05-13.50 Leksehjelp
Kl. 13.50 Skule ferdig, drosje heim, sfo byrjar

Skuleveka for 1.-7. klasse, onsdag

Kl. 08.20-09-50 1. og 2. time 
Kl. 09.50-10.00 Pause 
Kl. 10.00-10.45 3. time
Kl. 10.45-11.55 Mat og storefri
Kl. 11.55-12.00 4. time
Kl. 12.00-12.45 5. time, gjeld bare 5.-7. klasse

 

Elevråd

Leiar ?
Vara  ?
Skrivar ?
Vara ?
Elevrådskontakt Bent Arve Brattås

Foreldreutval - FAU

Alle foreldre som har barn i skulen, er medlem av skulens foreldreråd. Foreldrerådet vel eit arbeidsutval (FAU) som er foreldrestemma for skulen.
FAU skal blant anna sikre reell medverknad frå foreldre og ha medansvar for at elevanes læringsmiljø er trygt og godt.

FAU-leiar
Nestleiar
Kasserar
Skrivar/referent

 FAU har ikkje konstituert seg ennå, men valte medlemar er:

Julia Thorgrimsen Volline, Tor Arild Homleid, Jan Tore Nes og Ann Iren Dale.

Samarbeidsutval - SU

Samarbeidsutvalet er skulen øvste rådgjevande organ der alle partar av skulen er representert. 
SU har rett til å uttale seg om/ i alle saker som gjeld skulen.

Foreldrerepresentant for skule - leiar ikkje valt ennå
Foreldrerepresentant for skule Barbro T. Holskar
Foreldrerepresentant for barnehage  Julia Thorgrimsen Volline
Foreldrerepresentant for barnehage Barbro T. Holskar  
Representant for tilsette i barnehagen - nestleiar SU Marianne B. Odden
 Representant for tilsette i barnhagen Kari Eikåsen
Elevrepresentant Anne Solveig Nordbø
Elevrepresentant Magni Aarak Underdal
Representant for tilsette i skule  Jannicke Lomheim
Representant for andre tilsette Ann-Karin Fossli
Representant for tilsette i kommunen (referent) Even Holskar
Politisk representant Stein Skåli

 

Skulemiljøutval - SMU

Skulemiljøutvalet har i oppgåve å sikre at skulen har eit systematisk arbeid for å få eit godt skulemiljø. SMU skal vere eit rådgjevande organ for skulen i saker knytta til dette.
Det er skuleeigars og rektors ansvar at alle rådsorgana blir oppretta og fungerer i samsvar med reglane i opplæringslova.

Som SU, pluss ekstra foreldrerepresentant: Foreldrerepresentant er ikkje valt ennå