Om skulen

Kyrkjebygda oppvekstsenter er ei oppveksteining med skule (1. til 7. klasse), sfo og barnehage i same bygning, og vi har felles leikeområde. 

Skulen ligg i Kyrkjebygda sentrum. Frå skuleområdet er det fantastisk utsikt utover vatnet og Fjonesida.

Skulen har eit flott skuleområde med fotballbane, Petterpulsløype, sandvolleyballbane, skatepark, aktivitetspark og ballbinge. På vinterstid blir det køyrt opp ei skiløype på 500 meter i skulegarden. 

Skulen nyttar seg også av nærområda som mellom anna Framnesbukta, Torgrimsfjell, Hildabu og Vikodden.

Undervisningspersonale

Rektor Even Holskar
Lærar Kari-Anne Nordbø
Lærar Bent Arve Brattås
Lærar Anne-Nora Oma Dahle
Lærar Tone Straand
Lærar Jannicke Lomheim
SFO-assistent Torgunn Hovland Tveit
SFO-assistent Samira Almasari Ghaleb

Skuleveka

Skuleveka for 1.-7. klasse, måndag, tysdag, torsdag og fredag

Kl. 08.20-09.50 1. og 2. time 
Kl. 09.50-10.00 Pause 
Kl. 10.00-10.45 3. time
Kl. 10.45-11.30 Mat og storefri
Kl. 11.30-13.00 4. og 5. time 
Kl. 13.00-13.05 Pause
Kl. 13.05-13.50 Leksehjelp
Kl. 13.50 Skule ferdig, drosje heim, sfo byrjar

Skuleveka for 1.-7. klasse, onsdag

Kl. 08.20-09-50 1. og 2. time 
Kl. 09.50-10.00 Pause 
Kl. 10.00-10.45 3. time
Kl. 10.45-11.30 Mat og storefri
Kl. 11.30-12.15 4. time
Kl. 12.15-13.00 5. time for 5.-7. klasse, leksehjelp for 1.-4. klasse

 

Elevråd

Leiar Vetle Winther Pettersbakken
Nestleiar Håkon Aarak Underdal
Skrivar Annlaug Berit Haugsrud\
Medlem Victoria Lohne Thronsen

Foreldreutval - FAU

Alle foreldre som har barn i skulen, er medlem av skulens foreldreråd. Foreldrerådet vel eit arbeidsutval (FAU) som er foreldrestemma for skulen.
FAU skal blant anna sikre reell medverknad frå foreldre og ha medansvar for at elevanes læringsmiljø er trygt og godt.

FAU-leiar  Ann Iren Dale
Nestleiar  Tor Arild Homleid
Medlem  Klara Bayer-Clausen
Medlem  Ian Parry-JonesSamarbeidsutval - SU

Samarbeidsutvalet er skulen øvste rådgjevande organ der alle partar av skulen er representert. 
SU har rett til å uttale seg om/ i alle saker som gjeld skulen.

Foreldrerepresentant for skule - leiar Ann Iren Dale
Foreldrerepresentant for skule Tor Arild Homleid
Foreldrerepresentant for barnehage  Julia Thorgrimsen Volline
Foreldrerepresentant for barnehage Elin Tjønn
Representant for tilsette i barnehagen - nestleiar SU Marianne B. Odden
 Representant for tilsette i barnhagen Kari Eikåsen
Elevrepresentant Vilde Evja
Elevrepresentant Annlaug Berit Haugsrud
Representant for tilsette i skule  Jannicke Lomheim
Representant for andre tilsette Ann-Karin Fossli
Representant for tilsette i kommunen (referent) Even Holskar
Politisk representant Stein Skåli

Skulemiljøutval - SMU

Skulemiljøutvalet har i oppgåve å sikre at skulen har eit systematisk arbeid for å få eit godt skulemiljø. SMU skal vere eit rådgjevande organ for skulen i saker knytta til dette.
Det er skuleeigars og rektors ansvar at alle rådsorgana blir oppretta og fungerer i samsvar med reglane i opplæringslova.

Som SU, pluss representant for elevane: Ingrid Amalie Øigarden

Utleige av oppvekstsenteret

Lag og organisasjonar kan leige lokale i Fleirbrukshuset ved å sende ein søknad til rektor. 

Ordensreglar

Låntakaren er ansvarleg for låsing av bygningen etter bruk. Dører og vindauge sjekkast ved låsing.

Lånetakaren skal rydde og tørrmoppe lokala etter bruk. Dette gjeld sjølv om lokale skal nyttast av andre etter eigen bruk.

Låntakaren har berre høve til å låne dei romma det er gjort avtale om. Låntakar må sjå til at andre rom er avlåste. 

Låntakar skal sørge for at det er alltid er ein person over 18 år til stades.

Lys vifter o.l. må alltid slåast av etter bruk.

Ingen har høve til å til å bruke datamaskiner, instrument, lydutstyr og liknande utan å ha gjort avtale om dette.

Eventuelle skadeverk må meldast til kommunen ved teknisk eining, snarast råd. Samtidig må det gå ei melding til skulen. Låntakaren er økonomisk ansvarleg for skadeverk.

Ekstra reinhald i samanheng med utlåne av lokale, vil bli fakturert låntakaren.

Til alle idrettsaktivitetar skal det nyttast egna innesko som ikkje set merke i golv. Der er ikkje lov å bruke handballklister.

Leigetakarar har plikt til å gjere seg kjend med rømningsvegar, samleplass, slokkeutstyr, brannalarmanlegg og varslingsrutiner. 

Leigetakar har plikt til å møte på brannøving når dette vert arrangert.