Gebyrregulativ for plan og byggesaker 
1. Reguleringsplanar ( område- og detaljregulering) pbl. § 12-1 
- Behandling av nytt planforslag med krav om planprogramkr 43.900,-
- Behandling av nytt planforslagkr 31.200,-
- Endring av plan som krev høyring, jf. § 12-14kr 15.600,-
- Mindre vesentleg endring av plan, jf. § 12-41kr 4.400,-
2. Dispensasjonar etter pbl § 19 
- Dispensasjon som krev sentral høyring kr 5.000,-
- Dispensasjon som krev lokal høyringkr 3.800,-
- Dispensasjon som ikkje krev høyring kr 2.600,-
- for dispensasonar som og krev behandling etter jordlova, blir satsanre redusera med jordlovsgebyret. 
3. Søknadspliktige tiltak etter pbl. §§ 20-1, 20-3 og 20-4 
- Søknad om deling (§ 20-1, m) kr 2.600,-
- Søknadsplikt med krav om ansvarlege føretak (§ 20-3), normal satskr 11.700,-
- Søknadsplikt med krav om ansvarlege føretak (§ 20-3), middels sats kr 5.200,-
*)
- Søknadsplikt med krav om ansvarlege føretak (§ 20-3), låg satskr 2.600,-
**)
- Søknadsplikt med krav om ansvarlege føretak (§ 20-3), 0-satskr 0 ***)
Komplett søknad, rabatt på normal satskr - 1.800,-
Søknadsplikt utan krav om ansvarlege føretak (§ 20-4) kr 2.600,-
Rammeløyvekr 5.000,-
Pr. ingangsetjingsløyvekr 5.000,-
*) Middels sats for nybygg 25-50 m2 BYA, tilbygg 50-80 m2 BRA/BYA, uthus/garasje utan innlagt vatn 100-150 m2 BRA/BYA og veganlegg 100-300 m. 
**) Låg sats for nybygg under 25 m2 BYA, tilbygg under 50 m2 BRA/BYA, uthus utan innlagt vatn under 100 m2 BRA/BYA, flytting av bygning, mindre fasadeendringar, riving og mindre anlegg (veg under 100 m), terrengplaneringar under 300 m2, bryggeanlegg under 10 båtplassar, avlaupsanlegg under 5 p.e., ski- og turløyper, antenner og skilt). 
 **) 0-sats for rehabilitering av infiltrasjonsanlegg. 
4. Avslag 
- Avslag på tiltak nemnd i pkt. 2, gebyrreduksjon50%
5. Endringar 
- Endring som krev nytt vedtak i godkjent søknadkr 2.600,-
6. Attestar og avskrifter 
- Opplysningar etter lov om eigedomsmekling. (§ 3-6), minstesats: (tillegg etter brukt tid)kr 500,-
- Utskriving av ferdigattest (§ 21-7), byggeløyve eldre enn 5 årkr 2.000,-
7. Tiltak som ikkje blir utført 
- Der løyve er gitt, men tiltaket ikkje blir utført, refusjon
Vilkåret er at løyvet er gyldig når refusjonskravet blir sett fram
50%
8. Utsleppssløyve 
- Opp til 50 pekr 3.200,-
- Frå 50 pe og overkr 9.900,-
9. Sakkunning bistand 
- I særlege tilfelle kan kommunen krevje ekstra gebyr for sakkunnig bistand 
10. Berekningstidspunktet 
- Gebyret blir rekna ut etter det regulativet som gjeld når komplett og tilfredstillande søknad er motteken av kommunen  
11. Det kan setjast vilkår om at gebyret er betala før saka blir behandla 
- I byggesøknadar blir gebyret fastsett, og rett gebyrbetaling i ettertid er eit vilkår for byggeløyvet.  
12. Endring av gebyrsatsar 
- Satsane kan regulerast kvart år i samband med budsjettbehandlinga 
13. Tidspunkt for iverksetjing 
- Gebyrregulativet gjeld frå 01.01.2019, for søknader som kjem inn etter denne datoen. 

Gebyrregulativet er vedteke av Nisssedal kommunestyre (sak 077/18, 13.12.17) og Kviteseid kommunestyre (sak 079/18, 13.12.17).