Kort om barnehagen

Me er ein barnehage med ei avdeling, men vi delar ofte gruppa i to for å imøtekomme behov og utvikling.

Oppvekstsenteret har fått ei flott "ansiktsløfting", så nå har både skule og barnehage gode og høvlege areal både ute og inne. Me er så fornøgde.

Me har gode arenaer for samarbeid barnehage-skule.  Allereie frå august startar vi samarbeid med tanke på førskulebarna som skal på skulen neste år. Dette for å gjere overgangen frå barnehage så mjuk som mogleg. Og for å bevare og utvikle venskapsband. 

Me nyttar felles uteareal med skulen, slik som skaterampa, aktivitetsparken, ballbingen og fotballbanen.

Råd og utval

Alle foreldra i barnehagen utgjer foreldrerådet. Alle foreldra kan medverke til blant anna årsplanar og anna innhald i barnehagen. 

Det veljast to representantar til samarbeidutvalet for Kyrkjebygda oppvekstsenter. 

 
Foreldrerepresentantar for Kyrkjebygda barnehage
Julia Thorgrimsen Volline
Barbro Tveitane Holskar

Hovudmål

Vi har felles hovudmål i alle barnehagane i kommunen: Alle barn og vaksne med i leik.  Vi ønskjer fokuset tilbake til den viktige leiken og alt barna erfarer og tileignar seg av kunnskap gjennom god leik.

Kvar barnehage utarbeidar egne delmål:

  • Barna klarer å skape gode relasjonar
  • Barna deltar aktivt i leik
  • Barna kan løyse konfliktar

Barnehagane og skulane i kommunen er med i eit nasjonalt kompetansehevingsprogram som heiter Inkluderande barnehage og skulemiljø. Dette prosjektet er i sluttfasen og vi arbeider med korleis vi skal vidareføre