Kort om barnehagen

Barnehagen har to avdelingar, ein for småbarn og ein for større barn. 

Me har eit nært og godt samarbeid på heile oppvekstsenteret
Me er stolte av at vi samhandlar som eit felles oppvekstsenter. Overgangen til skulen blir forutsigbar og trygg og lærarane blir kjend med kommande elevar lenge før dei begynnar på skulen.

Me har mange felles arrangement på oppvekstsenteret som sommaravslutning, joleavslutning, nissefest, TV-aksjon, leselystaksjon, dugnad, lesevener som kjem og les for barnehagebarna osv.
Me har også oppvekstsentermusikk, der dei eldste i barnehagen øver inn eit felles songrepertoar saman med skulebarn, som dei brukar som underhaldning på felles arrangement.

Antal plassar

Barnehagen er godkjent for 20 plassar.

Opningstider

Kl. 07.15 - 16.45, måndag-fredag.

Råd og utval

Alle foreldra i barnehagen utgjer foreldrerådet. Alle foreldra kan medverke til blant anna årsplanar og anna innhald i barnehagen. 

Det veljast to representantar til samarbeidutvalet for Kyrkjebygda oppvekstsenter. 

 
Foreldrerepresentantar for Kyrkjebygda barnehage
Lucie Andersen
Barbro Tveitane Holskar

Hovudmål

Vi vil skape eit fellesskap fylt med livsglede

Vi har eit ønskje om å sette fokus på fellesskap og livsglede.
Dette betyr ikkje at fokuset på leiken skal svekkast.
Leik vil alltid vere ein sentral del av barndom og barnehage.
Den gode leiken gjer fellesskap og livsglede, derfor står leiken heilt sentralt i arbeidet med hovudmålet vårt.

Delmål
Vi har velt 3 delmål vi ønskjer å arbeide spesielt med i år.
1. Alle opplever at de er viktige i gruppa.
2. Barna nytter språket for å skape relasjonar, delta i leik og løyse konfliktar.
3. Alle opplever at dei trivst
Dette er mål vi ønskjer å arbeide med kvar dag, og som gjenspeglar satsinga i hovudmålet, altså fellesskap og livsglede.