Kort om barnehagen

Me er ein barnehage med ein avdeling, men delar gruppa ofte i to for å imøtekomme behov og utvikling.
Dette barnehageåret er vi 17 barn, fordelt på 24 plassar. Me er 8 tilsette i barnehagen i ulike stillingsstørrelsar.

Oppvekstsenteret har fått ei flott ansiktsløftning, så nå har både skulen og barnehagen gode og høvlege areal både ute og inne. Me er så fornøgde.

Skulen er no tilbake og me har gode arenaer for samarbeid barnehage-skule.  Allereie frå august startar vi samarbeid med tanke på førskulebarna som skal på skulen neste år. Dette for å gjere overgangen frå barnehage så mjuk som mogleg. Og for å bevare og utvikle venskapsband. 

Me nyttar felles uteareal, slik som skaterampa, aktivitetsparken, ballbingen og fotballbanen.

Opningstider

Kl. 07.15 - 16.45, måndag-fredag.

Råd og utval

Alle foreldra i barnehagen utgjer foreldrerådet. Alle foreldra kan medverke til blant anna årsplanar og anna innhald i barnehagen. 

Det veljast to representantar til samarbeidutvalet for Kyrkjebygda oppvekstsenter. 

 
Foreldrerepresentantar for Kyrkjebygda barnehage
Lucie Andersen
Barbro Tveitane Holskar

Hovudmål

Vi har felles hovudmål i alle barnehagane i kommunen: Alle barn og vaksne med i leik.  Vi ønskjer fokuset tilbake til den viktige leiken og alt barna erfarer og tileignar seg av kunnskap gjennom god leik.

Kvar barnehage utarbeidar egne delmål:

  • Barna klarer å skape gode relasjonar
  • Barna deltar aktivt i leik
  • Barna kan løyse konfliktar

Barnehagane og skulane i kommunen er med i eit nasjonalt kompetansehevingsprogram som heiter Inkluderande barnehage og skulemiljø. Dette prosjektet er i sluttfasen og vi arbeider med korleis vi skal vidareføre